Wymagania dotyczące kredytu technologicznego

Autor zdjęcia: Christopher Chan

Przedsiębiorca, skłaniając wniosek o przyznanie mu kredytu technologicznego, musi określić rzeczowe i finansowe ramy swojego projektu, a także zdefiniować, na czym polega nowość technologii, wraz z podaniem źródeł jej pochodzenia (określić należy czy są to rozwiązania własne, poparte przeprowadzonymi pracami badawczymi i oczekujące na opatentowanie, czy też może technologia ta zakupiona została od podmiotów trzecich).

Gotowość do realizacji planowanej inwestycji

Przedsiębiorca, skłaniając wniosek o przyznanie mu kredytu technologicznego, musi określić rzeczowe i finansowe ramy swojego projektu, a także zdefiniować, na czym polega nowość technologii, wraz z podaniem źródeł jej pochodzenia

Autor zdjęcia: Christopher Chan

Chcąc pozyskać kredyt technologiczny, konieczne jest potwierdzenie gotowości do realizacji planowanej inwestycji i to już na etapie aplikowania o udzielenie dofinansowania. Jeśli projekt przedstawiony przez przedsiębiorcę zakłada wprowadzenie własnej technologii, warto zastanowić się nad tym, by z wyprzedzeniem wszcząć procedurę ochronną, polegającą na przykład na dokonaniu zgłoszenia patentowego, lub też na przykład zastrzeżenia wzoru użytkowego dla wdrażanych innowacji. Konieczność taka wynika z faktu, że rozpatrzenie tych wniosków przez stosowne instytucje może zająć w praktyce nawet kilka miesięcy, a więc zdarzyć się może, że premia nie zostanie nam przyznana z uwagi na niedopełnienie właśnie tego wymogu formalnego.

Błędy popełniane podczas aplikowania o przyznanie kredytu technologicznego

W praktyce, przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie im kredytu technologicznego, popełniają jednak sporo błędów. Najczęstszymi spośród nich, popełnianymi przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu technologicznego są przygotowane w niewłaściwy sposób, bądź też niepełne dokumenty aplikacyjne, a także niewłaściwa interpretacja zapisu o innowacyjności wdrażanej technologii. Musimy przy tym pamiętać o tym, że wspominana w warunkach konkursu nowa technologia nie może być po prostu nowatorską maszyną, której do tej pory przedsiębiorstwo nie miało w swoim posiadaniu. Zatem kwestią podstawową jest to, by o premię technologiczną ubiegano się przy zakupie rozwiązań, które pomagają przedsiębiorcy wdrożyć innowacyjną technologię w jego firmie, a nie urządzeń, które same w sobie są innowacyjne. To, bowiem zasadnicza różnica.

Musimy pamiętać również o tym, że inwestycja, na którą chcemy pozyskać środki, nie może rozpocząć się przed terminem złożenia wniosku.

Opinia o nowej technologii

Wymagane jest również to, by do wniosku o dofinansowanie dołączyć opinię, która potwierdza, że wdrażana technologia jest technologią innowacją, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż pięć lat.
Podmiotami, upoważnionymi do tego, by opinię taką wydać, są:

  • centra badawczo-rozwojowe,
  • jednostki naukowe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim (mogą być to na przykład uczelnie wyższe),
  • Naczelna Organizacja Techniczna,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Musi być przy tym spełniony jednak warunek, by nie były one w żaden sposób powiązane z przedsiębiorcą.