Koszty kwalifikowalne w ubieganiu się o przyznanie kredytu technologicznego

Autor zdjęcia: Janitors

W nowej perspektywie budżetowej, możliwe są do pozyskania środki przeznaczone między innymi na kredyt technologiczny (zwany obecnie Kredytem na innowacje technologiczne). Skorzystać z tej możliwości mogą przedsiębiorcy działający na terenie naszego kraju, spełniać muszą jednak warunek przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie MSP).

Koszty kwalifikowane

W nowej perspektywie budżetowej, możliwe są do pozyskania środki przeznaczone między innymi na kredyt technologiczny (zwany obecnie Kredytem na innowacje technologiczne)

Autor zdjęcia: Janitors

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki związane między innymi z:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, lub niezabudowanej (w tym również zakup prawa do użytkowania wieczystego),
 • zakup środków trwałych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych służących do budowy lub rozbudowy budynków, lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • pokrycie kosztów związanych z dzierżawą i najmem gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • doradztwo zewnętrzne.

Zakup nieruchomości

W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej, bądź też niezabudowanej wymagany jest operat szacunkowy, który sporządzony powinien być przez rzeczoznawcę majątkowego. Jego celem jest potwierdzenie, że cena nabycia nie jest wyższa niż obowiązująca dla danych dóbr cena rynkowa. Ma to na celu zapobieganie wyłudzaniu środków. Dodatkowo, konieczne jest również załączenie opinii rzeczoznawcy budowlanego, której celem jest potwierdzenie faktu, że nieruchomość zabudowana może być używana zgodnie z celami projektu, lub też określenie zmian i ulepszeń, które w nieruchomości należy wprowadzić. Poza tym, z kwestii formalnych wymagane jest również oświadczenie, że dana nieruchomość w okresie 10 lat nie była zakupiona:

 • ze środków unijnych,
 • ze środków krajowych,
 • ze środków pomocy publicznej,
 • ze środków pomocy de minimis.

Naturalnie, koniecznym jest również dowiedzenie, że wykorzystywanie nieruchomości będzie dotyczyło wyłącznie celów związanych z daną inwestycją technologiczną.

Środki trwałe

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wydatki powiązane ze środkami trwałymi, w tym ich:

 • zakup,
 • wytworzenie,
 • a także wydatki poniesione na ich montaż i uruchomienie.

Z kosztów kwalifikowanych wyłączone są jednak środki transportu nabywane przez firmę działającą w sektorze transportu.

Także, w przypadku zakupu używanych środków trwałych, należy wiedzieć o tym, że cena ich nabycia nie może przekraczać ich wartości rynkowej i nie być niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych. Wymagane jest również załączenie oświadczenia sprzedającego, w którym określa on podmiot, od którego nabył środki trwałe, wraz z podaniem informacji dotyczących miejsca i daty ich zakupu.

Tak jak w przypadku nieruchomości, tu i też wymagane jest oświadczenie, że dany środek trwały w okresie poprzedzających siedmiu lat nie był zakupiony:

 • ze środków unijnych,
 • z krajowych środków pomocy publicznej,
 • z pomocy de minimis.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne mogą mieć postać:

 • licencji,
 • patentów,
 • know-how,
 • a także nieopatentowanej wiedzy technicznej

Warunkiem jest jednak, aby wartości te były wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej. Wydatki te podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Spełniony musi być również warunek, by wartości te były nabywane na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie są powiązane w żaden sposób z nabywcą. Wartości te muszą być używane przez okres, co najmniej trzech lat liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu. Postrzegane są one, jako aktywa przedsiębiorcy.

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub ich części

W przypadku chęci zaliczenia wydatków związanych z najmem, czy też dzierżawą budynków i gruntów, jako koszty kwalifikowane, trzeba spełnić warunek mówiący o tym, że umowa najmu lub dzierżawy jest zawarta na minimum okres trzech lat, liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu.

Doradztwo zewnętrzne

Do kosztów kwalifikowanych związanych z doradztwem zewnętrznym zalicza się różnego rodzaju, niezbędne do wdrożenia nowej technologii:

 • koncepcje,
 • studia,
 • ekspertyzy,
 • projekty techniczne.

Spełniony musi być jednak warunek, że środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć ściśle do celów związanych z realizacją inwestycji.